Forfattervejledning

 

Printvenlig version (pdf)

Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling udgiver tre numre pr. år, både som numre med fokus på et bestemt fagligt tema og som numre med blandet fagligt indhold.

Artikler til et blandet nummer modtages løbende og sendes elektronisk til redaktionsgruppen (IVA-red.ntik@hum.ku.dk), hvorimod bidrag til temanumre sendes elektronisk til gæsteredaktøren.

Omfang
Artikler må fylde op til 8.000 ord og anmeldelser op til 3.000 ord.

Sprog
Artikler forfattet på dansk, norsk, svensk eller engelsk er velkomne.

Fokus
NTIK beskæftiger sig med den nyeste forskning inden for informationsvidenskab og kulturformidling. Tidsskriftet har interesse i relevant og aktuel forskning på et fagligt højt niveau. NTIK ønsker at afspejle diversiteten inden for feltet, hvorfor informationsvidenskab og kulturformidling forstås i bredeste forstand. Alle bidrag omhandlende kulturinstitutioner, informations- og medievidenskab samt kommuni-kationsstudier er velkomne. Den primære målgruppe er forskere og interessenter inden for ovenstående faglige områder.

Bedømmelse
Indsendte artikler bliver peer-reviewed for at sikre høj faglig kvalitet. Der udvælges to reviewere pr. artikel på baggrund af det emnemæssige indhold. Reviewere bedømmer ikke forfattere fra egen institution.

Redaktionen sørger for at sikre gensidig anonymitet mellem reviewere og forfatter. Efter endt bedømmelse afgør redaktionen, om artiklen bliver publiceret i tidsskriftet samt informerer forfatter herom. Tidsskriftets bedømmelseskriterier kan ses her www.ntik.dk/reviewkriterier

Formkrav
NTIK udgiver kun originale artikler, der ikke før har været publiceret.

Artikler under review må ikke også være indsendt til bedømmelse hos andre tidsskrifter eller til konferencer.

Artiklen skal overholde nedenstående krav til opsætning.

Abstract
Abstractet fungerer som substitut for hele artiklen og bør derfor være kortfattet, præcist og informativt. Til artikler skal der udarbejdes titel samt abstract på både dansk og engelsk (1000 tegn) der bekendtgør artiklens:

• Formål og emne
• Anvendte metoder
• Hovedresultater
• Konklusioner og anbefalinger

Opsætning
Forfatterens titel, arbejdssted og e-mailadresse placeres på forsiden.

Vi modtager helst artiklen i Word eller et tilsvarende format.

Vi gør opmærksom på, at der kun arbejdes med to overskriftsniveauer. Disse niveauer skal markeres tydeligt, men uden anvendelse af nummerering. Fremhævninger i artiklen kursiveres. Såfremt der er figurer og tabeller i artiklen, ønskes det oplyst, om placering er afgørende. Bemærk: Figurer og tabeller gengives kun i sort-hvid.

Korrekturlæsning
Der skal være læst korrektur på teksten før den indsendes til redaktionen.

Referencer
De bibliografiske referencer skal være komplette og præcise. Tidsskriftet benytter American Psychological Associations (APA) henvisningspraksis. Vil du vide mere om referencer kan du læse her:

Skov, A. (2014). Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer (2. udgave ved Bo Gerner Nielsen). København: Det Informationsvidenskabelige Akademi ved Københavns Universitet. Lokaliseret den 15. december 2014 på iva.ku.dk/refererkorrekt.

American Psychological Association (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6. ed.). Washington, D.C.: APA.

Teksthenvisning
For referencer i brødtekst bruges APAs navne-år-metode. Bemærk: komma mellem forfatter og årstal i parentes, fx (Drotner, 2011):
• … forskellige mediers transformationshistorie (Drotner, 2011) …
• Finnemann (1994) beskriver I sin doktordisputats en række …
• Hayles (2012, s. 29) understreger …

Når en henvisning refererer til et værk af to forfattere, nævnes begge navne:
• … er kendetegnende for digitalisering af ikke-digitale originaler (Buzzetti & McGann, 2005)

Drejer det sig om henvisning til et værk af 3 eller flere forfattere, anføres 1. forfatter efterfulgt af ”et al.” (med flere):
• Ifølge Wildgaard et al. (2014) er videnskabelige bibliometriske forskningsindi-katorer …

Hvis man bruger flere kilder til at dokumentere et synspunkt, anføres de i alfabetisk orden adskilt af semikolon:
• ... mediets betydning (Drucker, 2008; Eisenstein, 1979; McKenzie, 1999; McLuhan, 1964; Weel, 2011)

Værker uden forfatter anføres de første 2-3 ord af titlen svarende til indførelsen i litteraturlisten:
• ... behandler TEI-dokumenter (”Gentle introduction”, 2015)

Fodnoter
Der skal ikke bruges fodnoter til almindelige litteraturhenvisninger. Disse indarbejdes i stedet i den løbende brødtekst som anført ovenfor. Slutnoter kan bruges til uddybninger af teksten.

Referenceliste
Referencer samles til slut i teksten i en liste, der ordnes alfabetisk efter forfatter og udgivelsesår.

Henvisning til bog:
• Kitchin, R. (2014). The Data Revolution: Big data, open data, data infrastructures & their consequences. London: SAGE Publications.

Henvisning til antologi:
• Høyrup, H., Nielsen, H. J., & Hjørland, B. (Eds.). (2012). Viden i spil: Forskningsbibliotekers funktioner i forandring. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Henvisning til kapitel i bog/antologi:
• Andersen, J. (2015). What genre theory does. In J. Andersen (Ed.), Genre theory in information studies (pp. 1-12). Bingley, UK: Emerald.\

Henvisning til web-dokument:
• Freakonomics (2010, October 29). E-ZPass is a life-saver (literally) [Blog post]. Lokaliseret på http://freakonomics.blogs.nytimes.com/2010/10/29/e-zpass-is-a-life-saver-literally/

Henvisning til artikel i fysisk tidsskrift:
• Mai, J.E. (2013). Ethics, values and morality in contemporary library classifications. Knowledge Organization, 40(4), 242-253.

Henvisning til online artikel med flere forfattere:
• Lloyd, A., Kennan, M.A., Thompson, K. M., & Qayyum, A. (2013). Connecting with new information landscapes: Information literacy practices of refugees. Journal of Documentation, 69(1), 121-144. doi:10.1108/00220411311295351

Henvisning til samme forfatter ifm ene- og samforfatterskaber
Forfattere ordnes først som eneforfatter og derefter alfabetisk efter samforfatterskaber, f.eks.:
• Thelwall, M. (2002). Research dissemination and invocation on the Web. Online Information Review, 26(6), 413-420.
• Thelwall, M. (2003). A layered approach for investigating the topological structure of communities in the Web. Journal of Documentation, 59(4), 410-429.
• Thelwall, M., Harries, G. & Wilkinson, D. (2003). Why do web sites from different academic subjects interlink? Journal of Information Science, 29(6), 453-471.
• Thelwall, M. & Smith, A. (2002). Interlinking between Asia-Pacific university Web sites. Scientometrics, 55(3), 363-376.
 

Opdateret 25-10-2016