Reviewkriterier

Printvenlig version (Dansk) / Printable version (English)

 Overordnet anbefaling  

Klar til publicering uden rettelser

Accepteret med forbehold (mindre rettelser)

Gensendes (efter ombearbejdning)

Afvises

 

 

 Kriterier

Meget høj

Høj

Nogenlunde

Lav

Meget lav

 

Originalitet

   

 

 

 

 

Formidling

   

 

 

 

 

Argumentation

   

 

 

 

 

Relevans

   

 

 

 

 

Artiklen bedømmes ud fra følgende 4 kriterier: originalitet, formidling, argumentation og relevans.

Originalitet

 • Yder artiklens emne, problemstilling, metode og resultater et originalt bidrag til nutidig forskning?

 • Er artiklens emne, teoretiske rammesætning, syntesedannelse eller metode originale og nyskabende i forhold til eksisterende forskning?

 • ærte du som bedømmer noget nyt ved at læse artiklen?

Formidling

 • Holder artiklen sig inden for den tilladte længde (op til 8000 ord)?

 • Er strukturering og vægtning af opgavens afsnit passende for at besvare den fremsatte problemstilling?

 • Er artiklen klart formuleret med forståelig og koncis sprogbrug samt passende detaljeringsgrad?

 • Titel: Er den informativ? Beskriver den indholdet?

 • Abstract: Beskrives artiklens indhold klart og dækkende?

 • Introduktion: Er artiklens formål og kontekst klart beskrevet?

 • Metode: Er den anvendte tilgang eller metode klart beskrevet og begrundet? Passer den valgte tilgang eller metode til problemstillinger og emne?

 • Analyse og diskussion: Er analysen klart og tydeligt beskrevet med passende detaljeringsgrad? Er dokumentation og/eller empiri passende til behandling af emnet? Er diskussioner understøttede og nuancerede?

 • Konklusion: Er konklusioner klare og velargumenterede? 

Argumentation

 • Er der god og tydelig sammenhæng mellem problemstillinger, analyser og konklusioner?

 • Er nøglebegreber tilstrækkeligt introduceret og anvendt behørigt?

 • Er diskussioner og konklusioner underbygget af klar argumentation og dokumentation?

 • Citeres der tilstrækkeligt til relevant forskningslitteratur? Er citeret litteratur anvendt korrekt?

 • Fremstår artiklen troværdig og bekendt med state of the art inden for pågældende fagdisciplin?  

Relevans

 • Er artiklens emne, problemstilling og konklusion relevant og vigtig for informationsvidenskab og kulturformidling eller for relaterede forskningsfelter?

 • Tilbyder artiklen ny videnskabelig indsigt, mulig teoretisk eller praktisk anvendelse inden for fagdisciplinen?

 • Begrunder forfatteren emnets forskningsmæssige tyngde, relevans og vigtighed tilfredsstillende?

 

Til toppen

Opdateret 27-10-2016